ALGEMENE VOORWAARDEN IREEN RIENTJES CONGRESORGANISATIE

Artikel 1:   Toepasselijkheid
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ireen Rientjes Congresorganisatie uitgebrachte offertes en door alle afgesloten overeenkomsten tenzij deze geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Ireen Rientjes Congresorganisatie en haar opdrachtgevers.
2.       De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 2:   Offertes - totstandkoming van overeenkomst
1.       Alle offertes en aanbiedingen van Ireen Rientjes Congresorganisatie zijn vrijblijvend.
2.       Acceptatie van een offerte of aanbieding door de opdrachtgever leidt niet tot een bindende overeenkomst, doch geldt als een tot Ireen Rientjes Congresorganisatie gerichte uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.       Een overeenkomst tussen Ireen Rientjes Congresorganisatie en de opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door of namens beide partijen van de door Ireen Rientjes Congresorganisatie terzake opgestelde overeenkomst.
4.       Indien Ireen Rientjes Congresorganisatie de door of namens de opdrachtgever ondertekende overeenkomst niet binnen één week nadat dit door haar aan de opdrachtgever is verzonden retour heeft ontvangen is zij gerechtigd om het in dat formulier vervatte aanbod te herroepen, mits zij binnen drie werkdagen na retourontvangst van de getekende overeenkomst van die bevoegdheid gebruik maakt.

 Artikel 3:   Prijzen - betaling
1.       Alle prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op heffingen en belastingen geldend op de datum waarop Ireen Rientjes Congresorganisatie de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
2.       Ireen Rientjes Congresorganisatie is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de opdrachtgever in rekening te brengen in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van de overeenkomst niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd mochten zijn.
3.       Alle betalingen dienen te geschieden door overboeking naar één van de door Ireen Rientjes Congresorganisatie aangehouden bankrekeningen als vermeld op haar facturen.
4.       Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is 0,75% rente over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.
5.       Ingeval Ireen Rientjes Congresorganisatie haar vordering op opdrachtgever uit hoofde van de opdracht of voortvloeiend uit de ontbinding daarvan ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens gehouden om aan Ireen Rientjes Congresorganisatie de door haar te maken kosten van rechtsbijstand te vergoeden met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom.

 Artikel 4:   Zorgplicht
1.       Ireen Rientjes Congresorganisatie zal bij uitvoering van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, met name voor wat betreft de selectie van derden van wier diensten zij bij uitvoering van de opdracht gebruik maakt.
2.       Ireen Rientjes Congresorganisatie is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de betreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de opdrachtgever alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

Artikel 5:   Wijziging en annulering
1.       De opdrachtgever kan Ireen Rientjes Congresorganisatie verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Tenzij het een wijziging van relatief geringe betekenis betreft is Ireen Rientjes Congresorganisatie niet gehouden om daarin te bewilligen, terwijl zij aan bewilliging de voorwaarde kan verbinden dat de opdrachtgever haar alle uit de wijziging voortvloeiende kosten, vermeerderd met een opslag van 10%, vergoedt.
2.       Ireen Rientjes Congresorganisatie is gerechtigd om in onderdelen van de overeenkomst wijziging te brengen (met inbegrip van de uit een dergelijke wijziging voortvloeiende prijsaanpassing) wegens gewichtige, onverwijld en schriftelijk door haar aan de opdrachtgever meegedeelde omstandigheden welke ten tijde van het opmaken van de overeenkomst niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de wijziging van zodanig essentiële betekenis is dat de overeenkomst als geheel daardoor niet meer beantwoordt aan hetgeen hij daarvan ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
3.       Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient hij Ireen Rientjes Congresorganisatie alle tot het tijdstip van annulering door haar gemaakte of verschuldigd geworden kosten te vergoeden. Tenzij annulering plaatsvindt in verband met hetgeen hiervoor in lid 2 van dit artikel is bepaald is opdrachtgever bij annulering van de opdracht tevens gehouden om aan Ireen Rientjes Congresorganisatie een bedrag te voldoen gelijk aan 10% van de in de overeenkomst vermelde totaalprijs, afhankelijk van het tijdstip van annulering, vermeerderd met de navolgende, eveneens in een percentage van de totaalprijs uitgedrukte opslag:
          -   > 3 maanden voor uitvoering van de opdracht: 2,5%
          -   > 1 maand voor uitvoering van de opdracht: 5%
          -   < 1 maand voor de uitvoering van de opdracht: 7,5%

Artikel 6:   Opschorting, staking en ontbinding
1.       Ireen Rientjes Congresorganisatie is gerechtigd om uitvoering van de opdracht op te schorten, c.q. de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever te ontbinden in geval van overschrijding van enige overeengekomen betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist.
2.       De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever die alsdan tevens gehouden is om aan Ireen Rientjes Congresorganisatie de schade en verdere kosten te vergoeden welke voor haar het gevolg mochten zijn van die opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen het door Ireen Rientjes Congresorganisatie gederfde inkomen.

Artikel 7:   Overmacht
1.       Ingeval Ireen Rientjes Congresorganisatie door overmacht wordt verhinderd de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.
2.       Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 8:   Bevoegde rechter
1.       Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.       Alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de uit hoofde van de aard van het geschil bevoegde rechter te Almelo.

Ireen Rientjes Congresorganisatie  -  Kalmarstraat 25  -  7559 JA Hengelo